ހޮޓްލައިން 7635900
 

އެޕާޓް ލީސް އަށް މަރުޙަބާ

ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތްކުރުމަށް އައު ގޮތެއް

ފައިސާ ހޯދުމަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަށް

އެޕާޓް ލީސް އަކީ ކޮބާ؟

އެޕާޓްލީސްއަކީ ގެދޮރާއި އެޕާޓްމަންޓް ފަދަ ހަރުމުދާ ލީސްއަށްނެގުމަށްފަހު ، އެމުދާ މަހުކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ ހޯދޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރި ވިއުގައެކެވެ. މި މާކެޓްއަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުން އިންވެސްޓް އެކުރެވެނީ ލީސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ގޯތިގެދޮރު ނުވަތަ އެޕާޓްމަންޓަކަށެވެ. އަދި އެ އިންވެސްޓް ކުރެވުނު މުދަލަކުން މަހުކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ އަކީ އިންވެސްޓްމަންޓުން ލިބޭ ފައިދާއެވެ.

ފިންޓެކް އުޞޫލަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ މި ވިޔާފާރި އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލެވޭ މިފަދަ ރިޔަލްއެސްޓޭޓް ފުރަތަމަ ލީސްމާކެޓެވެ.

ފޮރެކްސް އަށް އިންވެސްޓް ކުރުމާއި ތަފާތަށް ރިޔަލްއެސްޓޭޓް މާކެޓަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުން އެލިބޭއާމްދަނީއެއް މަހުންމަހަށް ލިބެމުންދަނީ ފިކްސްޑް (ޕެސިވް) އިންކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އިންވެސްޓަރުން

161
އިންވެސްޓްމަންޓް (ރުފިޔާ)

5,806,839

ލީސްމާކެޓްގެ ބައިވެރިން

ލީސް މާކެޓްގައި ހިމެނެނީ ލީސްއަށް ނަގާ ފަރާތާއި ލީސް ކުރާ ފަރާތެވެ.

1

ލީސްއަށް ނަގާ ފަރާތް

ލީސްއަށް ނަގާފަރާތަކީ ލީސްމާކެޓްގައި އިންވެސްޓް ކުރަމުންދާ ފަރާތެވެ. މިގޮތުން ލީސްމާކެޓްގައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ފަންޑްރެއިސްކޮށް ލީސްއަށް ނެގިދާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކުން ފައިދާލިބެމުންދާނީ ތަފާތު މިންވަރަކަށެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް ކަވަރުވުމަށް ނަގާނެ މުއްދަތާއި ، ފައިދާ ވާނޭ މިންވަރު އެޕާޓްލީސްގެ ލީސްމާކެޓްގައި ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

2

ލީސްކުރާ ފަރާތް

ލީސްކުރާފަރާތަކީ މުދާލީސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފަރާތެވެ. އެފަރާތުން އެމުދަލެއް ލީސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުއްދަތާއި، ޖުމްލަ ލީސްގެ އަގު ކަނޑައަޅާފައި ލިސްޓް ކުރުމުން އެޕާޓްލީސްއިން އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް އިވެލިއުޓޭކުރުމަށްފަހު ލީސް މާކެޓްގައި ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިންވެސްޓަރުން ދެކޭގޮތް

investor

- އިބްރާހިމް އަލީ -

ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ އިތުބާރު ކުރެވޭ، ފައިދާ ބޮޑު ލީސިން މާކެޓް އަކީ އެޕާޓްލީސް، މިހާރު މި މާކެޓްއިން އާމްދަނީ އެބަ ލިބޭ.

investor

- އަހްމަދު ޔާމީން -

ރާއްޖޭގައި އޮތް ހަމައެކަނި އެމާރޖިން މާކެޓަކީ އެޕާޓްލީސް، ރައްކާތެރި އިންވެސްޓްމަންޓެއް

މި މާކެޓްގައި ލީސްކުރެވޭ މުދަލަކީ

  • ގޯތިގެދޮރާއި އެޕާޓްމަންޓު ނުވަތަ އެޕާޓްމަންޓުން ބައެއް މިމާކެޓްމެދުވެރިކޮށް ލީސްކުރަންބޭނުންވާނަމަ މިލްކިއްޔާތުގައި ނުވަތަ ލީސްކުރެވޭނޭފަދަ އިޚްތިޔާރުލިބިފައިވާ ލީސްކުރާނޭ ޕްރޮޕަޓީއެއް (ހަރުމުދަލެއް) އޮންނަންވާނެއެވެ.

  • އަމިއްލަ މިލްކިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ އޮޑިދޯނިފަހަރާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ލީސްކުރުމަށްފަހު މިމާކެޓްގައި ފައިސާހޯދޭނޭ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.

  • ފިހާރާއެއްނަމަ ފިހާރައިގައި ހުންނަ ފްރިޖާއި މިނޫންވެސް ހަރުމުދާ ލީސްކުރުމަށްފަހު ވިޔާފާރިއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެޕާޓްލީސްގެ މާކެޓް ފަހި ކުރެވިފައިވެއެވެ.

    އޮފީހެއްގައިނަމަ އެއޮފީހެއްގައި ބޭނުންކުރާ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ފަރުނީޗަރު ލީސްކުރުމަށަފަހު ކުއްލިހާލަތުގައި ފައިސާބޭނުންވާކަންކަމަށް (މިސާލަކަށް އޮފިސް ކުލިދެއްކުމަށް ނުވަތަ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރަދިނުމަށް) އެޕާޓްލީސްގެ މާކެޓްގައި ލިސްޓްކޮށްގެން ފައިސާހޯދޭނޭ މަގުފަހިކުރެވިފައިވެއެވެ.

  • ބިޑްކޮށްގެން ކާމިޔާބުވެފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ފައިސާބޭނުންނަމަ ޕްރޮޖެކްޓުން ބައެއް ވިއްކާލުން، ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބައެއް ލީސްކުރެވޭނޭ ފުރުޞަތު އެޕާޓްލީސް ގެ މާކެޓްގައި ހުޅުވިފައިވެއެވެ.

    މިގޮތުން އެތެރެކުރެވޭ މުދާ ( މިސާލަކަށް ވެހިކަލް، ލަކުޑި އަދި މީނޫންވެސް މާކެޓްގައި ވިއްކާލެވޭނޭމުދާ) އެތެރެކުރުމަށްފަހު ޑިއުޓީދެއްކުމަށް ދަތިތަކެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މުދަލުންބައެއް ނުވަތަ ވިޔާފާރިން ބައެއްވިއްކާލުމަށްފަހު ފައިސާ ލިބޭނޭ މަގު އެޕާޓްލީސްގެ މާކެޓްގައި ފަހި ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ލީސްމާކެޓް

5,000


15%

24

މުއްދަތު (މަސް)

239.58

ކޮންމެ މަހަކަށް

5,750.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

10,000


15%

24

މުއްދަތު (މަސް)

479.17

ކޮންމެ މަހަކަށް

11,500.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

15,000


16%

24

މުއްދަތު (މަސް)

725.00

ކޮންމެ މަހަކަށް

17,400.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

20,000


20%

24

މުއްދަތު (މަސް)

1,000.00

ކޮންމެ މަހަކަށް

24,000.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

25,000


21%

24

މުއްދަތު (މަސް)

1,260.42

ކޮންމެ މަހަކަށް

30,250.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

30,000


21%

24

މުއްދަތު (މަސް)

1,512.50

ކޮންމެ މަހަކަށް

36,300.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

35,000


21%

24

މުއްދަތު (މަސް)

1,764.58

ކޮންމެ މަހަކަށް

42,350.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

40,000


22%

24

މުއްދަތު (މަސް)

2,033.33

ކޮންމެ މަހަކަށް

48,800.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

45,000


23%

24

މުއްދަތު (މަސް)

2,306.25

ކޮންމެ މަހަކަށް

55,350.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

50,000


24%

24

މުއްދަތު (މަސް)

2,583.33

ކޮންމެ މަހަކަށް

62,000.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

60,000


25%

24

މުއްދަތު (މަސް)

3,125.00

ކޮންމެ މަހަކަށް

75,000.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

70,000


26%

24

މުއްދަތު (މަސް)

3,675.00

ކޮންމެ މަހަކަށް

88,200.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

80,000


27%

24

މުއްދަތު (މަސް)

4,233.33

ކޮންމެ މަހަކަށް

101,600.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

90,000


28%

24

މުއްދަތު (މަސް)

4,800.00

ކޮންމެ މަހަކަށް

115,200.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

100,000


29%

24

މުއްދަތު (މަސް)

5,375.00

ކޮންމެ މަހަކަށް

129,000.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

110,000


30%

24

މުއްދަތު (މަސް)

5,958.33

ކޮންމެ މަހަކަށް

143,000.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

120,000


31%

24

މުއްދަތު (މަސް)

6,550.00

ކޮންމެ މަހަކަށް

157,200.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

130,000


32%

24

މުއްދަތު (މަސް)

7,150.00

ކޮންމެ މަހަކަށް

171,600.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް