އެޕާޓް ލީސް އަށް މަރުޙަބާ

ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތްކުރުމަށް އައު ގޮތެއް

ފައިސާ ހޯދުމަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަށް

އެޕާޓް ލީސް އަކީ ކޮބާ؟

އެޕާޓްލީސްއަކީ ފިންޓެކް ލީސްމާކެޓެކެވެ. އެޕާޓްލީސް އަކީ ފައިނޭންސަލް ސްކީމެއް ނޫނެވެ. މި މާކެޓްގައި އާމްދަނީ ހޯދޭ އެއްގޮތަކީ ގެދޮރާއި އެޕާޓްމަންޓް ފަދަ ހަރުމުދާ ލީސްއަށްނެގުމަށްފަހު ، އެމުދާ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް މަހުކުއްޔަށް ދީގެން ދުވަހުން ދުވަހަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް ކުރެވޭ ވިޔާފާރިއެވެ. މިގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިންވެސްޓް ކުރައްވާ ފަރާތުގެ އީވޮލެޓްގައި ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ..

މިގޮތުން އެޕާޓްލީސްގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އިންވެސްޓް ކުރުމުން އިންވެސްޓް އެކުރެވެނީ ލީސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ގޯތިގެދޮރު ނުވަތަ އެޕާޓްމަންޓަކަށެވެ. އަދި އެ އިންވެސްޓް ކުރެވުނު މުދަލަކުން މަހުކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ އަކީ އިންވެސްޓްމަންޓުން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ މަހުކުއްޔެވެ.

ފިންޓެކް އުޞޫލަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ މި ވިޔާފާރި އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލެވޭ މިފަދަ ރިޔަލްއެސްޓޭޓް ފުރަތަމަ ލީސްމާކެޓެވެ. މިވިޔާފާރި ކުރެވެމުންދާތާ މިހާރު މިވަނީ 3 އަހަރުވެފައެވެ.

ފޮރެކްސް އަށް އިންވެސްޓް ކުރުމާއި ތަފާތަށް ރިޔަލްއެސްޓޭޓް މާކެޓަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުން އެލިބޭއާމްދަނީއެއް މަހުންމަހަށް ލިބެމުންދަނީ ފިކްސްޑް (ޕެސިވް) އިންކަމެއްގެ ގޮތުގައެއެވެ.

އެހެނިހެން ވިޔާފާރި ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ކޮންމެ މާކެޓެއްގައިވެސް އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ރިސްކެއް އޮވެދާނެކަމާއި ، އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ރިސްކްނަގާނެ ފަރާތަކީ އިންވެސްޓް ކުރާފަރާތެވެ.

އިންވެސްޓަރުން

3283
އިންވެސްޓްމަންޓް (ރުފިޔާ)

19,668,716

ލީސްމާކެޓްގެ ބައިވެރިން

ލީސް މާކެޓްގައި ހިމެނެނީ ލީސްއަށް ނަގާ ފަރާތާއި ލީސް ކުރާ ފަރާތެވެ.

1

ލީސްއަށް ނަގާ ފަރާތް

ލީސްއަށް ނަގާފަރާތަކީ ލީސްމާކެޓްގައި އިންވެސްޓް ކުރަމުންދާ ފަރާތެވެ. މިގޮތުން ލީސްމާކެޓްގައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ފަންޑްރެއިސްކޮށް ލީސްއަށް ނެގިދާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކުން ފައިދާލިބެމުންދާނީ ތަފާތު މިންވަރަކަށެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް ކަވަރުވުމަށް ނަގާނެ މުއްދަތާއި ، ފައިދާ ވާނޭ މިންވަރު އެޕާޓްލީސްގެ ލީސްމާކެޓްގައި ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

2

ލީސްކުރާ ފަރާތް

ލީސްކުރާފަރާތަކީ މުދާލީސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފަރާތެވެ. އެފަރާތުން އެމުދަލެއް ލީސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުއްދަތާއި، ޖުމްލަ ލީސްގެ އަގު ކަނޑައަޅާފައި ލިސްޓް ކުރުމުން އެޕާޓްލީސްއިން އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް އިވެލިއުޓޭކުރުމަށްފަހު ލީސް މާކެޓްގައި ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިންވެސްޓަރުން ދެކޭގޮތް

investor

- އިބްރާހިމް އަލީ -

ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ އިތުބާރު ކުރެވޭ، ފައިދާ ބޮޑު ލީސިން މާކެޓް އަކީ އެޕާޓްލީސް، މިހާރު މި މާކެޓްއިން އާމްދަނީ އެބަ ލިބޭ.

investor

- އަހްމަދު ޔާމީން -

ރާއްޖޭގައި އޮތް ހަމައެކަނި އެމާރޖިން މާކެޓަކީ އެޕާޓްލީސް، ރައްކާތެރި އިންވެސްޓްމަންޓެއް

މި މާކެޓްގައި ލީސްކުރެވޭ މުދަލަކީ

  • ގޯތިގެދޮރާއި އެޕާޓްމަންޓު ނުވަތަ އެޕާޓްމަންޓުން ބައެއް މިމާކެޓްމެދުވެރިކޮށް ލީސްކުރަންބޭނުންވާނަމަ މިލްކިއްޔާތުގައި ނުވަތަ ލީސްކުރެވޭނޭފަދަ އިޚްތިޔާރުލިބިފައިވާ ލީސްކުރާނޭ ޕްރޮޕަޓީއެއް (ހަރުމުދަލެއް) އޮންނަންވާނެއެވެ.

  • އަމިއްލަ މިލްކިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ އޮޑިދޯނިފަހަރާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ލީސްކުރުމަށްފަހު މިމާކެޓްގައި ފައިސާހޯދޭނޭ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.

  • ފިހާރާއެއްނަމަ ފިހާރައިގައި ހުންނަ ފްރިޖާއި މިނޫންވެސް ހަރުމުދާ ލީސްކުރުމަށްފަހު ވިޔާފާރިއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެޕާޓްލީސްގެ މާކެޓް ފަހި ކުރެވިފައިވެއެވެ.

    އޮފީހެއްގައިނަމަ އެއޮފީހެއްގައި ބޭނުންކުރާ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ފަރުނީޗަރު ލީސްކުރުމަށަފަހު ކުއްލިހާލަތުގައި ފައިސާބޭނުންވާކަންކަމަށް (މިސާލަކަށް އޮފިސް ކުލިދެއްކުމަށް ނުވަތަ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރަދިނުމަށް) އެޕާޓްލީސްގެ މާކެޓްގައި ލިސްޓްކޮށްގެން ފައިސާހޯދޭނޭ މަގުފަހިކުރެވިފައިވެއެވެ.

  • ބިޑްކޮށްގެން ކާމިޔާބުވެފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ފައިސާބޭނުންނަމަ ޕްރޮޖެކްޓުން ބައެއް ވިއްކާލުން، ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބައެއް ލީސްކުރެވޭނޭ ފުރުޞަތު އެޕާޓްލީސް ގެ މާކެޓްގައި ހުޅުވިފައިވެއެވެ.

    މިގޮތުން އެތެރެކުރެވޭ މުދާ ( މިސާލަކަށް ވެހިކަލް، ލަކުޑި އަދި މީނޫންވެސް މާކެޓްގައި ވިއްކާލެވޭނޭމުދާ) އެތެރެކުރުމަށްފަހު ޑިއުޓީދެއްކުމަށް ދަތިތަކެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މުދަލުންބައެއް ނުވަތަ ވިޔާފާރިން ބައެއްވިއްކާލުމަށްފަހު ފައިސާ ލިބޭނޭ މަގު އެޕާޓްލީސްގެ މާކެޓްގައި ފަހި ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ލީސްމާކެޓް

5,000


15%

24

މުއްދަތު

239.58

ކޮންމެ މަހަކަށް

7.99

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

5,750.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

10,000


15%

24

މުއްދަތު

479.17

ކޮންމެ މަހަކަށް

15.97

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

11,500.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

15,000


16%

24

މުއްދަތު

725.00

ކޮންމެ މަހަކަށް

24.17

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

17,400.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

20,000


20%

24

މުއްދަތު

1,000.00

ކޮންމެ މަހަކަށް

33.33

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

24,000.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

25,000


21%

24

މުއްދަތު

1,260.42

ކޮންމެ މަހަކަށް

42.01

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

30,250.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

30,000


21%

24

މުއްދަތު

1,512.50

ކޮންމެ މަހަކަށް

50.42

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

36,300.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

35,000


21%

24

މުއްދަތު

1,764.58

ކޮންމެ މަހަކަށް

58.82

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

42,350.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

40,000


22%

24

މުއްދަތު

2,033.33

ކޮންމެ މަހަކަށް

67.78

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

48,800.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

45,000


23%

24

މުއްދަތު

2,306.25

ކޮންމެ މަހަކަށް

76.88

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

55,350.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

50,000


24%

24

މުއްދަތު

2,583.33

ކޮންމެ މަހަކަށް

86.11

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

62,000.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

60,000


25%

24

މުއްދަތު

3,125.00

ކޮންމެ މަހަކަށް

104.17

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

75,000.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

70,000


26%

24

މުއްދަތު

3,675.00

ކޮންމެ މަހަކަށް

122.50

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

88,200.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

80,000


27%

24

މުއްދަތު

4,233.33

ކޮންމެ މަހަކަށް

141.11

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

101,600.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

90,000


28%

24

މުއްދަތު

4,800.00

ކޮންމެ މަހަކަށް

160.00

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

115,200.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

100,000


29%

24

މުއްދަތު

5,375.00

ކޮންމެ މަހަކަށް

179.17

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

129,000.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

110,000


30%

24

މުއްދަތު

5,958.33

ކޮންމެ މަހަކަށް

198.61

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

143,000.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

120,000


31%

24

މުއްދަތު

6,550.00

ކޮންމެ މަހަކަށް

218.33

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

157,200.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް

130,000


32%

24

މުއްދަތު

7,150.00

ކޮންމެ މަހަކަށް

238.33

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

171,600.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
އިންވެސްޓް
ނޯޓް: ކޮންމެ މަހަކަށް އަދި ދުވަހަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީ ހިސާބު ކުރެވިފައި ވަނީ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ޢަދަދު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އަދި މަހެއްގައި 30 ދުވަސް ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.