އެޕާޓްލީސް – ލީސްމާކެޓް

އަތުގައި އޮންނަ މުދަލެއް ލީސްކުރުމަށްފަހު ( މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްފަހު ) ބޭނުންވާ ކަމަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެޕާޓްލީސްގެ ލީސްމާކެޓް ވަނީހުޅުވިފައެވެ. 

މިގޮތުން ލީސްކުރެވޭނޭ މުދަލަކީ: 

  • ގޯތިގެދޮރާއި އެޕާޓްމަންޓް
  • އޮޑިދޯނިފަހަރާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު
  • ފިހާރާ، އޮފީސް ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ މުދާ
  • ވިޔާފާރިއަކަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތު

ގޯތިގެދޮރާއި އެޕާޓްމަންޓް

ތިމާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ނުވަތަ ދިގުމުއްދަތަށް ނަގާފައިވާ ބިމެއް އިމާރާތެއް ހުރެފައި އެއިން ކުލީގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީއެއްލިބޭނަމަ އެ މުދަލެއް ލީސްކުރުމަށްފަހު ފައިސާ ހޯދިދާނެއެވެ. މިފަދަ މުދަލެއްބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދަންބޭނުންނަމަ އެޕާޓްލީސްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްލުމަށްފަހު އެޕާޓްލީސްގެ ހޮޓްލައިން 7635900 އަށް ގުޅުމުން އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެއެވެ.