ރިސެޝަން އެއްގެ ވަގުތުގައި އިންވެސްޓް ކުރަން ރަނގަޅީ ކޮން ވިޔާފާރިއަކަށް ؟

ރިސެޝަންގެ ވަގުތުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮންވިޔާފާރިއަކަށްތޯ ވަރަށްގިނަ މީހުން ސުވާލު އުފައްދައެވެ.

އިންވެސްޓްކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއްވިޔާފާރިއެއް ކަމަށް އަބަދުވެސް ފާހަގަކުރފެވެނީ ރިޔަލްއެސެޓޭޓެވެ. އިގްތިޞާދީ ހީނަރުކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރަތަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އާމްދަނީ ނުލިބޭގޮތް މެދުވެރިއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުމީހާގެ ފުދުންތެރިކަމާއި ތަކެތިގަތުމަށް އޮންނަ ޤާބިލްކުކަން ދަށަށްދެއެވެ. މިހެން ކަމުން ތަކެއްޗަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް މަޑުމަޑުން ދަށްވެ ތަކެތީގެ އަގު ވެއްޓެއެވެ. މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ފައިސާއިން އިންވެސްޓް ކުރަންވާނީ އެފައިސާގެ އަގު ވެއްޓުމުގެ ދުވަހާއި ކުރިމަތިވުމުގެ ކުރިން އޭގެން ފައިދާ ނުކުންނަ ޒާތުގެ ވިޔާފާރި އަކަށެވެ.

 

މިހެންކަމުން ، ރިއަލް އެސްޓޭޓް ބެލެވެނީ އިންވެސްޓް ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ، ފަހި ވިޔާފާރި ކަމުގައެވެ.