ރިޔަލް އެސްޓޭޓް ވިޔާފާރި ކުރުން

ޕެސިވް އިންކަމް ލިބޭ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ އަދި އެންމެ ފައިދާބޮޑު މަސައްކަތަކީ ރިޔަލް އެސްޓޭޓް ވިޔާފާރި ކުރުމެވެ. ގިނަމީހުން ހީކުރާ ގޮތުގައި ރިޔަލް އެސްޓޭޓް ވިޔާފާރި ކުރުމަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވިޔާފާރި ކުރުމެވެ. ހަޤީޤަތަކީ ބިމަށް އިންވެސްޓްކޮށް ކުރެވޭ ކޮންމެ ވިޔާފާރި އަކީ ރިޔަލް އެސްޓޭޓް ވިޔާފާރިއެވެ.  ތަނެއްކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ ހޯދުމާއި ބިމުންތަންތަން ވިއްކުމާއި ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ، އިމާރާތް ކުރުމަށްފަހު ވިއްކުން ފަދަ ބިމަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ އިންވެސްޓަކުން ނަފާހޯދުމަކީ ރިޔަލްއެސްޓޭޓް މަސަކައްތް ކުރުމެވެ.

މިގޮތުން އެޕާޓްލީސް އަކީ ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ރިޔަލްއެސްޓޭޓް ކޮށް ލީސްކުރެވޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ވިއުގައެވެ.