ރިޔަލް އެސްޓޭޓް ވިޔާފާރިއެއް ފެށުމަށް ބޭނުންތޯ

ރިޔަލް އެސްޓޭޓް ވިޔާފާރި ފެށުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ފައިސާތަކަކުން ނޫނީ ނުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވެމުން އައި އުޞޫލު މުޅިން ބަދަލުވެ މިއަދު ވަރަށް ކުޑަ ފައިސާ ކޮޅަކުން ރިޔަލް އެސްޓޭޓް ވިޔާފާރިއެއް ފެށިދާނެއެވެ.

1890 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔެއަށް އުފަންވި ރިޔަލް އެސްޓޭޓް ވިޔާފާރި މިއަދު މިވަނީ އެތައްތަނެއް ތަފާތުވެ ކުރިއަށް ޖެހިފައެވެ. ގެދޮރު ގަނެވިއްކުމާއި ، މިލްކިއްޔާތު ކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށްވެސް ނުހަނުގިނަ ބަދަލު ތަކެއް އަައިސްފައެވެ. މިގޮތުން މިއަދުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި ގެދޮރު ކުއްޔަށް ނެގުމާއި އެމުދާ ކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ ހޯދޭނޭ ގޮތްތަކަށް އެތައް މަގެއް މިވަނީ ފަހިވެފައެވެ.

އެޕާޓްލީސް އަކީ މިގޮތުން އެޕާޓްމަންޓެއް ނުވަތަ އެޕާޓްމަންޓުން ބައެއް ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ނެގުމަށްފަހު ، ތިންވަނަފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ރިޔަލްއެސްޓޭޓް ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.

މިގޮތުން އެޕާޓްލީސްއަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުން އެ އިންވެސްޓް ކުރެވެނީ ކުއްޔަށްދީފައިވާ އެޕާޓްމަންޓަކަށް ނުވަތަ އެޕާޓްމަންޓުން ބަޔަކަށެވެ. އިންވެސްޓް އެކުރެވުނީ 24 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އެހެން ކަމުން 24 މަސްދުވަސް ވަންދެން އެ އިންވެސްޓް ކުރެވުނު އެޕާޓްމަންޓުގެ ބައިން މަހުކުލި ލިބެންފަށާނެއެވެ. މިގޮތުން ލިބޭ މަހުކުލި ނުވަތަ ކުލިން އެއްބައި ނަމަވެސް އަލުން އިންވެސްޓް ކޮށް އިންވެސްޓްމަންޓް ބޮޑު ކުރަމުން ގެންދާނަމަ ލިބޭ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތް ދާނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ.

އެޕާޓްލީސްގެ މާކެޓާއި ބެހޭ އިތުރުމަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ 7635900 އަށް ގުޅުއްވުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބިލައްވާނެއެވެ. އެޕާޓްލީސްގެ ވެބްސައިޓަކީ www.apartlease.com