ރިސެޝަންގެ ވަގުތުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮންވިޔާފާރިއަކަށްތޯ ވަރަށްގިނަ މީހުން ސުވާލު އުފައްދައެވެ.

އިންވެސްޓްކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއްވިޔާފާރިއެއް ކަމަށް އަބަދުވެސް ފާހަގަކުރފެވެނީ ރިޔަލްއެސެޓޭޓެވެ. އިގްތިޞާދީ ހީނަރުކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރަތަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އާމްދަނީ ނުލިބޭގޮތް މެދުވެރިއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުމީހާގެ ފުދުންތެރިކަމާއި ތަކެތިގަތުމަށް އޮންނަ ޤާބިލްކުކަން ދަށަށްދެއެވެ. މިހެން ކަމުން ތަކެއްޗަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް މަޑުމަޑުން ދަށްވެ ތަކެތީގެ އަގު ވެއްޓެއެވެ. މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ފައިސާއިން އިންވެސްޓް ކުރަންވާނީ އެފައިސާގެ އަގު ވެއްޓުމުގެ ދުވަހާއި ކުރިމަތިވުމުގެ ކުރިން އޭގެން ފައިދާ ނުކުންނަ ޒާތުގެ ވިޔާފާރި އަކަށެވެ.

 

މިހެންކަމުން ، ރިއަލް އެސްޓޭޓް ބެލެވެނީ އިންވެސްޓް ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ، ފަހި ވިޔާފާރި ކަމުގައެވެ.

 

ރިޔަލް އެސްޓޭޓް ވިޔާފާރި ފެށުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ފައިސާތަކަކުން ނޫނީ ނުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވެމުން އައި އުޞޫލު މުޅިން ބަދަލުވެ މިއަދު ވަރަށް ކުޑަ ފައިސާ ކޮޅަކުން ރިޔަލް އެސްޓޭޓް ވިޔާފާރިއެއް ފެށިދާނެއެވެ.

1890 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔެއަށް އުފަންވި ރިޔަލް އެސްޓޭޓް ވިޔާފާރި މިއަދު މިވަނީ އެތައްތަނެއް ތަފާތުވެ ކުރިއަށް ޖެހިފައެވެ. ގެދޮރު ގަނެވިއްކުމާއި ، މިލްކިއްޔާތު ކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށްވެސް ނުހަނުގިނަ ބަދަލު ތަކެއް އަައިސްފައެވެ. މިގޮތުން މިއަދުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި ގެދޮރު ކުއްޔަށް ނެގުމާއި އެމުދާ ކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ ހޯދޭނޭ ގޮތްތަކަށް އެތައް މަގެއް މިވަނީ ފަހިވެފައެވެ.

އެޕާޓްލީސް އަކީ މިގޮތުން އެޕާޓްމަންޓެއް ނުވަތަ އެޕާޓްމަންޓުން ބައެއް ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ނެގުމަށްފަހު ، ތިންވަނަފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ރިޔަލްއެސްޓޭޓް ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.

މިގޮތުން އެޕާޓްލީސްއަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުން އެ އިންވެސްޓް ކުރެވެނީ ކުއްޔަށްދީފައިވާ އެޕާޓްމަންޓަކަށް ނުވަތަ އެޕާޓްމަންޓުން ބަޔަކަށެވެ. އިންވެސްޓް އެކުރެވުނީ 24 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އެހެން ކަމުން 24 މަސްދުވަސް ވަންދެން އެ އިންވެސްޓް ކުރެވުނު އެޕާޓްމަންޓުގެ ބައިން މަހުކުލި ލިބެންފަށާނެއެވެ. މިގޮތުން ލިބޭ މަހުކުލި ނުވަތަ ކުލިން އެއްބައި ނަމަވެސް އަލުން އިންވެސްޓް ކޮށް އިންވެސްޓްމަންޓް ބޮޑު ކުރަމުން ގެންދާނަމަ ލިބޭ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތް ދާނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ.

އެޕާޓްލީސްގެ މާކެޓާއި ބެހޭ އިތުރުމަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ 7635900 އަށް ގުޅުއްވުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބިލައްވާނެއެވެ. އެޕާޓްލީސްގެ ވެބްސައިޓަކީ www.apartlease.com

ޕެސިވް އިންކަމް ލިބޭ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ އަދި އެންމެ ފައިދާބޮޑު މަސައްކަތަކީ ރިޔަލް އެސްޓޭޓް ވިޔާފާރި ކުރުމެވެ. ގިނަމީހުން ހީކުރާ ގޮތުގައި ރިޔަލް އެސްޓޭޓް ވިޔާފާރި ކުރުމަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވިޔާފާރި ކުރުމެވެ. ހަޤީޤަތަކީ ބިމަށް އިންވެސްޓްކޮށް ކުރެވޭ ކޮންމެ ވިޔާފާރި އަކީ ރިޔަލް އެސްޓޭޓް ވިޔާފާރިއެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ

ނިމިގެން ދިޔަ ޤަރުނުގައި އަހަރެމެން ޤަބޫލު ކުރަނީ ފަހަށް ފައިސާ ރައްކާކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއަދު އަހަރެމެންނަށް އެނގެނީ ފަހަށް ފައިސާ ރައްކާކުރުމަކީ އޭގެން އެއްވެސް މަންފާއެއް ނުކުރާ އަދި ގެއްލުން އިންތިހާއަށް ބޮޑު ކަމެއްކަމުގައެވެ. އެހެނީ ފައިސާގެ އަގު އަބަދުވެސް ދާނީ ދަށަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އޮންނަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި 3 ގޮތެކެވެ . އެއީ؛-

  1. އޯޑިނަރީ އިންކަމް ( ވަޒީފާ އަކުން ނުވަތަ ކުޑަ ވިޔާފާރި އަކުން އާމްދަނީ ހޯދުން )
  2. ޕެސިވް އިންކަމް ( ވަޒީފައަކާއި ނުލާ އިންވެސްޓްމަންޓުން އާމްދަނީ ހޯދުން)
  3. ޕޯޓްފޯލިއޯ އިންކަމް

 

އަތުގައި އޮންނަ މުދަލެއް ލީސްކުރުމަށްފަހު ( މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްފަހު ) ބޭނުންވާ ކަމަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެޕާޓްލީސްގެ ލީސްމާކެޓް ވަނީހުޅުވިފައެވެ. 

މިގޮތުން ލީސްކުރެވޭނޭ މުދަލަކީ: